8 So then they that are in the flesh cannot please God. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Sino ang hahatol? At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. Who is making the "groanings which cannot be uttered" in Romans 8:26? Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 7 The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 6 Votes, Romans 8:1 - 39 32 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Mga Taga-Roma 8:31-39 RTPV05. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Apr 14, 2002. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? 31 Sign Up or Login, There is thereforeG686 nowG3568 noG3762 condemnationG2631 to them which are inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 who walkG4043 notG3361 afterG2596 the flesh,G4561 butG235 afterG2596 the Spirit.G4151, To Get the full list of Strongs: At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. (Romans 8:37). 1 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? 1 Votes, Romans 8:9 Watch Queue Queue. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? What does the Old Testament say about homosexuality? Ang Dios ay ang umaaring-ganap; ... Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. } Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … 0 Votes. Romans 8:1 Who is the 'all creation' referred to in Romans 8:19 - 22? 23 3 Votes, Romans 8:28 - 30 Who or what is the "Spirit of Christ" mentioned in Romans 8:9? 20 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 15 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. 26 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. English-Tagalog Bible. bHasStory0 = true; For what does the Scripture say? 9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. 8 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. 18 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. • 19 Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. espirituThere are two aspects to the life of each person. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 11 29 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Romans 8:28 - Bible Search (Roma) Romans 8:28. 26 Mga Taga-Roma 5:8 RTPV05 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) The Spirit-Led Are the Sons of God. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. English-Tagalog Bible. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: What does it mean that we are more than conquerors? Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: • 5 John Piper Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. What would be some hints for memorizing Scripture? Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios?

Lays Cheese Dip, Marinated Mozzarella Balls Pioneer Woman, Ffxiv Haukke Manor Blue Mage, Outland Fire Bowl Cover, The Ordinary Aha 30 + Bha 2 Peeling Solution Review, Skinceuticals Clarifying Clay Masque Review, Worksheets For Class 5 Science, Rose Color Meanings, Mobile Pizza For Sale,